Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: Pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Santocko ul. Dębowa nr 43, w obrębie nr 0001 - Santocko, gmina Kłodawa, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00001478/2
Data licytacji: 2017-09-13
Godzina licytacji: 11:00
Numer sprawy,
licytacja:
Km 1018/13, Km 2644/13, Km 749/16, licytacja: I
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
Cena wywołania: 316 725,00zł
Suma oszacowania: 422 300,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 13 września 2017r. o godz. 11:00
w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Santocko ul. Dębowa nr 43, w obrębie nr 0001 - Santocko, gmina Kłodawa, powiat gorzowski, województwo lubuskie, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00001478/2.
Nieruchomość stanowi działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 32/1 o powierzchni wynoszącej 0,2000 ha (2000m2). Wg wypisu z rejestru gruntów działka nr 32/1 oznaczona jest symbolem użytku Br-RVI oznaczającym grunty rolne zabudowane, położone na gruntach ornych klasy bonitacyjnej VI. Działka uzbrojona jest w sieci: energetyczną (napowietrzną), wodociągową (własne ujęcie), kanalizacyjną sieciową (indywidualne szambo), gazową (z pojemnika gazowego).
Przedmiotowa działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, niepodpiwniczonym, parterowym z użytkowym poddaszem o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej 115,00 m2 oraz połączonym z nim budynkiem niemieszkalnym o funkcji gospodarczej (produkcyjno-magazynowej ) i powierzchni użytkowej wynoszącej 213,92 m2. Oba budynki połączone ze sobą są przejściem wewnętrznym ( łącznik ).
Budynek od kilku lat stoi niezamieszkały, nie jest użytkowany i nie jest również ogrzewany. Do wykończenia pozostaje poddasze użytkowe w zakresie wykończenia posadzek.
Szczegółowy układ funkcjonalny oraz charakterystyka techniczna i wyposażenie w urządzenia budynku i pomieszczeń zostały opisane w operacie szacunkowym.

Suma oszacowania wynosi 422 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 316 725,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 42 230,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc "przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg". Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość (GW1G/00001478/2, sygn. akt Km 1018/13).

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org
Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne