Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: Pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 66-415 Kłodawa, Wojcieszyce, ul.Osiedlowa 7B/8, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: GW1G/00050222/1
Data licytacji: 2017-09-26
Godzina licytacji: 12:30
Numer sprawy,
licytacja:
Km 1485/12, licytacja: I
Miejsce licytacji: Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp.
Cena wywołania: 66 870,00zł
Suma oszacowania: 89 160,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:

w dniu 26 września 2017r. o godz. 12:30
w budynku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim
mającego siedzibę przy ul. Chopina 52 bl. 10 w sali nr 227,

odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości lokalowej - lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 66-415 Kłodawa, Wojcieszyce, ul.Osiedlowa 7B/8, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW: GW1G/00050222/1. Z własnością lokalu związany jest udział 551/10000 części w zabudowanej działce oznaczonej nr ewid.62/33 o pow.1619 mkw. oraz taki sam udział we własności części wspólnych budynku mieszkalnego 20 -lokalowego oraz innych urządzeń wpisanych do księgi wieczystej GW1G/000044371/5. Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na trzecim piętrze (V kondygnacja) budynku wielo lokalowego, składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o łącznej powierzchni użytkowej 61,40 mkw. Nieruchomości wyposażona jest w sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną, sieć elektryczną-oświetleniową, gazową i centralne ogrzewanie.

Suma oszacowania wynosi 89 160,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 66 870,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 916,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłatę należy dokonać najpóźniej do dnia poprzedzającego termin licytacji - liczy się data wpływu na konto komornika (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za GW1G/00050222/1, sygn. akt KM 1485/12).

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w sekretariacie Sądu Rejonowego VIII Wydziału Egzekucyjnego w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chopina 52 bl. 10, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy uprawnionego rzeczoznawcy, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne