Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: pierwsza licytacja udziału dłużnika w wysokości 1/2 części w ograniczonym prawie rzeczowym tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Kombatantów nr 2, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00047491/3.
Data licytacji: 2021-10-06
Godzina licytacji: 13:00
Numer sprawy,
licytacja:
GKm 5/19, licytacja: I
Miejsce licytacji: w auli na parterze budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. ( front budynku- wejście z prawej strony)
Cena wywołania: 297 921,38zł
Suma oszacowania: 397 228,50zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 06 października 2021r. o godz. 13:00
przy ul. Myśliborskiej 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
w auli na parterze budynku (front budynku- wejście z prawej strony)

odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika w wysokości 1/2 części w ograniczonym prawie rzeczowym tj. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu użytkowego, położonego w Gorzowie Wlkp. przy ulicy Kombatantów nr 2, dla którego Sąd Rejonowy w Gorzowie wlkp., VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GW1G/00047491/3.
Przedmiotowe ograniczone prawo rzeczowe pozostaje w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa nr 6.
Lokal użytkowy położony jest w budynku niskim o charakterze handlowo-usługowym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym. . Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wg dokumentów SM „Górczyn” w Gorzowie Wlkp. wynosi 328,40 m2 .

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 397 228,50zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%- kwota netto 322 950,00zł + podatek VAT 74 278,50zł) , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 297 921,38zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 722,85zł (kwota brutto, która zawiera podatek VAT w wysokości 23%). Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość GW1G/00047491/3, sygn. akt GKm 5/19).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne