Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
Data licytacji: 2021-07-27
Godzina licytacji: 10:00
Numer sprawy,
licytacja:
Km 2027/17, licytacja: I
Miejsce licytacji: w auli na parterze budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. ( front budynku- wejście z prawej strony)
Cena wywołania: 20 250,00zł
Suma oszacowania: 27 000,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 27 lipca 2021r. o godz. 10:00
przy ul. Myśliborskiej 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
w auli na parterze budynku (front budynku- wejście z prawej strony)

odbędzie się pierwsza licytacja udziału dłużnika w wysokości 1/6 w prawie współwłasności nieruchomości- zabudowanej działki gruntu nr 309 o powierzchni 0,4807 ha ( 4807 m2) położonej: 66-431 Santok, ul. Gorzowska, dla której Sąd Rejonowy w Gorzowie Wlkp. Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GW1G/00008240/4.
Doprowadzone do działki sieci: sieć elektroenergetyczna i teletechniczna, sieć wodociągowa wiejska, sieć kanalizacyjna własna ( szambo ). Natomiast sieć gazowa i kanalizacyjna wiejska sieciowa biegną w drodze dojazdowej ( na dzień oględzin brak przyłączy tych sieci do przedmiotowej nieruchomości ).
Nieruchomość zabudowana jest:
Budynkiem mieszkalnym wybudowanym w roku 1944, parterowym z częściowo użytkowym poddaszem, częściowo podpiwniczonym. Budynek w zabudowie wolnostojącej o powierzchnia zabudowy 82,00 m2, a powierzchnia użytkowa parteru oraz części mieszkalnej poddasza wynosi łącznie 99,25 m2 .Ogrzewanie budynku – centralne ogrzewanie grzejnikami płytowymi, w łazience grzejnik drabinkowy, urządzenie grzewcze to piec na paliwo stałe ( drewno/węgiel ), zamontowany w części piwnicznej. Ciepła woda użytkowa podgrzewana piecem – zamontowany w piwnicy żeliwny bojler.
Budynkiem niemieszkalnym o charakterze gospodarczym, w zabudowie wolnostojącej o powierzchni zabudowy wynoszącej 45,00 m2, jednokondygnacyjnym z niewielkim stryszkiem, niepodpiwniczonym.

Suma oszacowania udziału dłużnika wynosi 27 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 20 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość (GW1G/00008240/4, sygn. akt Km 2027/17).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org


Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
Zdjęcia:
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze To jest pomniejszone zdjęcie. Kliknij by je obejrzeć w docelowym rozmiarze

 
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne