Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Połanieckiej 2c/2, wpisane w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn w Gorzowie Wlkp.. (adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 6). Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. nie prowadzi księgi wieczystej.
Data licytacji: 2021-09-29
Godzina licytacji: 09:00
Numer sprawy,
licytacja:
Km 536/17, licytacja: I
Miejsce licytacji: w auli na parterze budynku przy ul. Myśliborskiej 30 w Gorzowie Wlkp. ( front budynku- wejście z prawej strony)
Cena wywołania: 147 150,00zł
Suma oszacowania: 196 200,00zł
 
OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 29 września 2021r. o godz. 09:00
przy ul. Myśliborskiej 30, 66-400 Gorzów Wlkp.
w auli na parterze budynku (front budynku- wejście z prawej strony)

odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położone w Gorzowie Wlkp. przy ul. Połanieckiej 2c/2, wpisane w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Górczyn w Gorzowie Wlkp.. (adres spółdzielni: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Czereśniowa 6). Dla lokalu mieszkalnego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Gorzowie Wlkp. nie prowadzi księgi wieczystej. Przysługującego w udziałach dłużnikom: Rafałowi Szafrańskiemu ,Darii Szafrańskiej, Katarzynie Szafrańskiej , Natalii Szafrańskiej , Józefowi Szafrańskiemu , Kacprowi Szafrańskiemu ,Arturowi Szczepaniakowi.
Przedmiotowe ograniczone prawo rzeczowe pozostaje w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczyn” z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Czereśniowa nr 6.
Lokal mieszkalny położony jest na parterze i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc. Łączna powierzchnia użytkowa wszystkich pomieszczeń wynosi 60,00 m2( wg dokumentów zarządcy budynku ). Lokal posiada instalację elektryczną, gazową, wodną, kanalizacyjną sieciową oraz teletechniczną. Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej – zamontowane w lokalu grzejniki żeberkowe. Ciepła woda użytkowa z sieci miejskiej. W ramach posiadanego prawa do lokalu przysługuje uprawnienie do korzystania z pomieszczenia piwnicznego o powierzchni 4,51 m2, oznaczonego numerem porządkowym C/2, a znajdującego się na poziomie kondygnacji podziemnej budynku.

Suma oszacowania wynosi 196 200,00zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 147 150,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 620,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przy czym stosownie do art. 962 § 1 kpc przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

GBS Barlinek
31 8355 0009 0054 9336 2000 0001
z zastrzeżeniem, iż wpłata winna wpłynąć na rachunek komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji (w tytule wpłaty należy wskazać - rękojmia za nieruchomość, sygn. akt Km 536/17).

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.08:00 do godz.14:00 można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim przy ul.Chopina 52/bl. 10 pok. odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
UWAGA:
W związku z stanem epidemii wirusa SarsCov2 zobowiązuje się strony oraz uczestników do zapoznania z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. nr 84/2020 określające tryb uczestnictwa w rozprawach oraz poruszaniu się po budynku. Zarządzenie dostępne pod linkiem:https://gorzow-wlkp.sr.gov.pl/zarzadzenie-nr-842020-prezesa-sadu-rejonowego-w-gorzowie-wlkp-z-dnia-20-maja-2020r,new,mg,1.html,656
Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne