Powrot do strony głównej

 
Powrót do listy
Dotyczy: pierwsza licytacja ruchomości NISSAN JUKE
Data licytacji: 2022-07-19
Godzina licytacji: 12:30
Numer sprawy,
licytacja:
Km 1885/17, licytacja: I
Miejsce licytacji: Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 2a/4
Cena wywołania: 24 975,00zł
Suma oszacowania: 33 300,00zł
 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim Urszula Przetacka podaje do publicznej wiadomości, że:
w dniu 19 lipca 2022r. o godz. 12:30
w kancelarii komornika: Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 2a/4

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:

Lp.
Nazwa ruchomości
Ilość
Wartość szacunkowa
Cena wywołania
1
NISSAN JUKE nr rej. FG88132, VIN SJNFBAF15U6052087, rok produkcji 2011
1 [szt.]
33 300,00
24 975,00
*) cena za sztukę

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania.
Art. 8671 § 1 kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Art. 8671 § 2 kpc Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.
Art. 8671 § 3 kpc Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.
Art. 8671 § 4 kpc Rękojmi nie składa wierzyciel przystępujący do przetargu, któremu przysługuje wierzytelność o wartości nie niższej od wysokości rękojmi i jeżeli do tej wysokości jego wierzytelność oraz prawa korzystające z pierwszeństwa przed tą wierzytelnością znajdują pokrycie w cenie wywołania. Jeżeli wartość wierzytelności jest niższa od wysokości rękojmi albo znajduje tylko częściowe pokrycie w cenie wywołania, wysokość rękojmi obniża się – w pierwszym przypadku do różnicy między pełną rękojmią a wartością wierzytelności, w drugim przypadku – do części wartości wierzytelności niepokrytej w cenie wywołania.
Art. 8672 § 1 kpc Licytacja odbywa się publicznie.
Art. 8672 § 2 kpc W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.
Art. 8672 § 3 kpc Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.
Art. 8672 § 4 kpc Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję (art.867 § 12 kpc ).

Więcej informacji: www.gorzow1.komornik.org
UWAGA:
Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny. Licytant winien posiadać dowód osobisty oraz numer rachunku bankowego, na który będzie dokonany zwrot rękojmi.

Komornik Sądowy

Urszula Przetacka
 
Ruchomości mozna oglądac w dniu licytacji
w miejscu i czasie oznaczony w ogłoszeniu.

Zastrzega sie możliwość odwołania licytacji bez podania przyczyny
 

Powrót do listy
 
Niniejsze strony mają charakter informacyjny i nie stanowią reklamy działalności prowadzonej przez kancelarię
Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne